سوئیچ انتقال ایستا مکلسان / STATIC TRANSFER SWITCH

35,000,000 ریال

ویژگی های برجسته سوئیچ انتقال ایستا مکلسان

  • انتقال اضطراری بین دو منبع مستقل
    توانایی Synchchronous / انتقال ناهمگام
    انتخاب اولویت منبع
    حفاظت موقت برای منابع ورودی و خروجی